استاد آریان حیدری

• مهندسی کامپیوتر از دانشگاه امیرکبیر
• کارشناسی ارشد MBA از دانشگاه صنعتی شریف
• مدرس کلاسینو
• مولف کتابهای ریاضی هرکول

آریان حیدری

استاد آریان حیدری

• مهندسی کامپیوتر از دانشگاه امیرکبیر
• کارشناسی ارشد MBA از دانشگاه صنعتی شریف
• مدرس کلاسینو
• مولف کتابهای ریاضی هرکول