استاد فراز توکلیفراز توکلی

سوابق تحصیلی

• دانشجوی دکتری زبان و ادبیات فارسی دانشگاه تهران

سوابق آموزشی

• دبیر پروازی شهرهای مختلف ایران؛ اصفهان، کرمان، بم، گرگان
• دبیر دبیرستان‌های برتر ایران؛ البرز ماندگار، معلم، فریده سلیمی، دانشجو، شمیم عرفان، هدف
• دبیر آموزشگاه‌های برتر ایران؛ راه‌اندیشه، هنرهای زیبا، بعثت

تألیفات

• مولف دی‌وی‌دی‌های آموزشی گاج (مخ)

فراز توکلی

استاد فراز توکلی

سوابق تحصیلی

• دانشجوی دکتری زبان و ادبیات فارسی دانشگاه تهران

سوابق آموزشی

• دبیر پروازی شهرهای مختلف ایران؛ اصفهان، کرمان، بم، گرگان
• دبیر دبیرستان‌های برتر ایران؛ البرز ماندگار، معلم، فریده سلیمی، دانشجو، شمیم عرفان، هدف
• دبیر آموزشگاه‌های برتر ایران؛ راه‌اندیشه، هنرهای زیبا، بعثت

تألیفات

• مولف دی‌وی‌دی‌های آموزشی گاج (مخ)