استاد مهدی براتیمهدی براتی

کارشناس مهندسى مکانیک دانشگاه شریف
طراح آزمون هاى قلم چى و گاج
مدرس و تحلیلگر انتشارات گاج
کارشناس علمى کتاب دور دنیاى فیزیک گاج
طراح فیزیک انتشارات خیلی سبز
مدرس دوره ICWD دانشگاه شریف
٨ سال سابقه تدریس در بهترین مدارس و آموزشگاه های تهران، کرج،
مشهد، اصفهان، زنجان و بابل

مهدی براتی

استاد مهدی براتی

کارشناس مهندسى مکانیک دانشگاه شریف
طراح آزمون هاى قلم چى و گاج
مدرس و تحلیلگر انتشارات گاج
کارشناس علمى کتاب دور دنیاى فیزیک گاج
طراح فیزیک انتشارات خیلی سبز
مدرس دوره ICWD دانشگاه شریف
٨ سال سابقه تدریس در بهترین مدارس و آموزشگاه های تهران، کرج،
مشهد، اصفهان، زنجان و بابل