استاد محمد همدانیمحمد همدانی

سوابق آموزشی

• طراحی آزمون‌های آنلاین انتشار تخته سیاه و گروه آموزشی دانشروم
• مدرس مراکز برتر تهران و شهرستان و مدرس پروازی کشور؛ کوشش، علومی، اوج همدان، فرزانگان تهران و اندیشه
• مدرس شبکه آموزش، شبکه ۱ و شبکه ۳
• پاسخگویی ۶ دوره کنکور از سال ۱۳۹۱ تا ۱۳۹۸ در انتشارات خیلی سبز، بیست، مهر و ماه

تألیفات

• مولف ۱۰ آزمون- تخته سیاه
• مولف تست طبقه بندی شده زیست دهم انتشارات نانو
• مولف تست جامع ۴۰ استاد انتشارات نانو
• مولف کتاب زیست شناسی دهم و یازدهم سیمی انتشارات گاج
• مولف مجموعه ۶ جلدی دوپینگ زیست شناسی نظام قدیم
• مولف مجوعه ۳ جلدی آموزش جامع زیست شناسی نظام جدید
• همکار تألیف، ناظر علمی و ویراستار:
o دستگاه‌های بدن انسان انتشارات مهر و ماه
o صحیح و غلط‌های زیست‌شناسی انتشارات مهر و ماه
o کتابنامه زیست ۲ انتشارات مهر و ماه
o کتاب آموزشی زیست ۳ انتشارات مهر و ماه

محمد همدانی

استاد محمد همدانی

سوابق آموزشی

• طراحی آزمون‌های آنلاین انتشار تخته سیاه و گروه آموزشی دانشروم
• مدرس مراکز برتر تهران و شهرستان و مدرس پروازی کشور؛ کوشش، علومی، اوج همدان، فرزانگان تهران و اندیشه
• مدرس شبکه آموزش، شبکه ۱ و شبکه ۳
• پاسخگویی ۶ دوره کنکور از سال ۱۳۹۱ تا ۱۳۹۸ در انتشارات خیلی سبز، بیست، مهر و ماه

تألیفات

• مولف ۱۰ آزمون- تخته سیاه
• مولف تست طبقه بندی شده زیست دهم انتشارات نانو
• مولف تست جامع ۴۰ استاد انتشارات نانو
• مولف کتاب زیست شناسی دهم و یازدهم سیمی انتشارات گاج
• مولف مجموعه ۶ جلدی دوپینگ زیست شناسی نظام قدیم
• مولف مجوعه ۳ جلدی آموزش جامع زیست شناسی نظام جدید
• همکار تألیف، ناظر علمی و ویراستار:
o دستگاه‌های بدن انسان انتشارات مهر و ماه
o صحیح و غلط‌های زیست‌شناسی انتشارات مهر و ماه
o کتابنامه زیست ۲ انتشارات مهر و ماه
o کتاب آموزشی زیست ۳ انتشارات مهر و ماه