استاد محمد نوکندهمحمد نوکنده

سوابق تحصیلی

• فارغ التحصیل دانشگاه صنعتی شریف
• کارشناسی ارشد مهندسی بیوتکنولوژی

سوابق آموزشی

• مدرس بهترین مدارس تهران
• استاد پروازی شهرهای اصفهان و تبریز و اهواز

ویژگی های آموزشی

• تدریس کامل تشریحی و مفهومی مطالب پایه و کنکور
• ارائه روش های تستی بی نظیر و آموزش تفکر هوشمندانه و استراتژی حل سوال
• آموزش مطالب پایه ریاضی، هندسه و شیمی مرتبط با فیزیک
• تحلیل کامل متن کتاب درسی مسئله ها و تمرینها
• تحلیل سوالات کنکورهای آزمایشی قلمچی گزینه دو و سنجش و کنکور سراسری

تألیفات

• مولف کتاب تخته سیاه
• مولف کتاب خیلی سبز
• مولف کتاب اندیشه فائق

محمد نوکنده

استاد محمد نوکنده

سوابق تحصیلی

• فارغ التحصیل دانشگاه صنعتی شریف
• کارشناسی ارشد مهندسی بیوتکنولوژی

سوابق آموزشی

• مدرس بهترین مدارس تهران
• استاد پروازی شهرهای اصفهان و تبریز و اهواز

ویژگی های آموزشی

• تدریس کامل تشریحی و مفهومی مطالب پایه و کنکور
• ارائه روش های تستی بی نظیر و آموزش تفکر هوشمندانه و استراتژی حل سوال
• آموزش مطالب پایه ریاضی، هندسه و شیمی مرتبط با فیزیک
• تحلیل کامل متن کتاب درسی مسئله ها و تمرینها
• تحلیل سوالات کنکورهای آزمایشی قلمچی گزینه دو و سنجش و کنکور سراسری

تألیفات

• مولف کتاب تخته سیاه
• مولف کتاب خیلی سبز
• مولف کتاب اندیشه فائق