استاد پارسا فراهانیپارسا فراهانی

سوابق اجرایی

دکترای داروسازی از دانشگاه تهران و  استعداد درخشان علوم پزشکی تهران
طراح ازمونهای آزمایشی قلمچی و گاج و نشانه(مدارس برتر)
مدارس و آموزشگاه ها:
فرزانگان۲ ،فدک،پرستو،ندای زهراو…

پارسا فراهانی

استاد پارسا فراهانی

سوابق اجرایی

پارسا فراهانی دکترای داروسازی از دانشگاه تهران و  استعداد درخشان علوم پزشکی تهران
طراح ازمونهای آزمایشی قلمچی و گاج و نشانه(مدارس برتر)
مدارس و آموزشگاه ها:
فرزانگان۲ ،فدک،پرستو،ندای زهراو...