استاد رسول مدرسه دوست

سوابق آموزشی

• فارغ التحصیل مهندسی برق قدرت دانشگاه تهران
• مدرس آموزشگاه های بعثت تهران
• قلمچی ، علوم نوری ، پایندگان ، رجا ، تدبیر ، سروش علم
• مدارس فرزانگان هدی فیاض بخش زهره

رسول مدرسه دوست

استاد رسول مدرسه دوست

سوابق آموزشی

• فارغ التحصیل مهندسی برق قدرت دانشگاه تهران
• مدرس آموزشگاه های بعثت تهران
• قلمچی ، علوم نوری ، پایندگان ، رجا ، تدبیر ، سروش علم
• مدارس فرزانگان هدی فیاض بخش زهره