استاد رضا مصلاییرضا مصلایی

سوابق تحصیلی

• دانش آموخته برتر رشته شیمی دانشگاه شهید بهشتی تهران
• کارشناس ارشد شیمی

سوابق آموزشی

• مدرس برنامه های فرصت برابر و کارنامه۲۰ صدا و سیما
• تدریس در آموزشگاه کنکور هدف تهران
• تدریس در فرزانگان تهران
• تدریس در کلاس های آنلاین کلاسینو
• مدرس پروازی به شهرهای اصفهان، کرمان، گرگان
• برجسته ترین دبیر شیمی کشور
• مدرس مدارس تیزهوشان و فرزانگان تهران
• مدرس برنامه کنکور ۱، مسیر موفقیت و کارنامه ۲۰ در صدا و سیما
• مدرس آموزشگاه های برتر تهران
• مدرس ده ها رتبه تک رقمی و دو رقمی کنکور

تألیفات

• مولف کتاب همایش شیمی نشر دریافت

رضا مصلایی

استاد رضا مصلایی

سوابق تحصیلی

• دانش آموخته برتر رشته شیمی دانشگاه شهید بهشتی تهران
• کارشناس ارشد شیمی

سوابق آموزشی

• مدرس برنامه های فرصت برابر و کارنامه۲۰ صدا و سیما
• تدریس در آموزشگاه کنکور هدف تهران
• تدریس در فرزانگان تهران
• تدریس در کلاس های آنلاین کلاسینو
• مدرس پروازی به شهرهای اصفهان، کرمان، گرگان
• برجسته ترین دبیر شیمی کشور
• مدرس مدارس تیزهوشان و فرزانگان تهران
• مدرس برنامه کنکور ۱، مسیر موفقیت و کارنامه ۲۰ در صدا و سیما
• مدرس آموزشگاه های برتر تهران
• مدرس ده ها رتبه تک رقمی و دو رقمی کنکور

تألیفات

• مولف کتاب همایش شیمی نشر دریافت