استاد وهاب اصغریوهاب اصغری

سوابق آموزشی

۱۲ سال سابقه کار آموزشی
مدرس مدارس دانش ، سلام ، سما ، والعصر و …
مدرس پروازی استان های لرستان ، کرمان و هرمزگان
طراح تست آزمون های کشوری گزینه دو
طراح تست بانک سوال موسسه بام تست

تألیفات

مولف کتاب جامع عربی عمومی کنکور انتشارات مهر و ماه
مولف کتاب جامع عربی انسانی کنکور انتشارات مهر و ماه
مولف کتاب آزمون عربی (عمار) قلمچی
مولف کتاب جامع عربی عمومی کنکور (توربو عربی) انتشارات آلما
مولف کتاب جامع عربی انسانی کنکور (توربو عربی) انتشارات آلما
مولف کتاب عربی یازدهم عمومی کنکور (توربو عربی) انتشارات آلما
مولف کتاب عربی یازدهم انسانی کنکور (توربو عربی) انتشارات آلما
مولف کتاب عربی دهم عمومی کنکور (توربو عربی) انتشارات آلما
مولف کتاب عربی دهم انسانی کنکور (توربو عربی) انتشارات آلما
مولف کتاب کار عربی دهم عمومی (بمب آموزش عربی)
مولف کتاب کار عربی یازدهم عمومی (بمب آموزش عربی)
مولف کتاب کار عربی دوازدهم عمومی (بمب آموزش عربی)

وهاب اصغری

استاد وهاب اصغری

سوابق آموزشی

۱۲ سال سابقه کار آموزشی
مدرس مدارس دانش ، سلام ، سما ، والعصر و ...
مدرس پروازی استان های لرستان ، کرمان و هرمزگان
طراح تست آزمون های کشوری گزینه دو
طراح تست بانک سوال موسسه بام تست

تألیفات

مولف کتاب جامع عربی عمومی کنکور انتشارات مهر و ماه
مولف کتاب جامع عربی انسانی کنکور انتشارات مهر و ماه
مولف کتاب آزمون عربی (عمار) قلمچی
مولف کتاب جامع عربی عمومی کنکور (توربو عربی) انتشارات آلما
مولف کتاب جامع عربی انسانی کنکور (توربو عربی) انتشارات آلما
مولف کتاب عربی یازدهم عمومی کنکور (توربو عربی) انتشارات آلما
مولف کتاب عربی یازدهم انسانی کنکور (توربو عربی) انتشارات آلما
مولف کتاب عربی دهم عمومی کنکور (توربو عربی) انتشارات آلما
مولف کتاب عربی دهم انسانی کنکور (توربو عربی) انتشارات آلما
مولف کتاب کار عربی دهم عمومی (بمب آموزش عربی)
مولف کتاب کار عربی یازدهم عمومی (بمب آموزش عربی)
مولف کتاب کار عربی دوازدهم عمومی (بمب آموزش عربی)