نمونه کارنامه کنکور تجربی سال ۹۶

نمونه کارنامه کنکور تجربی ۹۶ ادبیات فارسی عربی معارف زبان زمین شناسی ریاضیات زیست شناسی فیزیک شیمی
رتبه۱ تجربی ۹۶ ۹۰ ۹۰ ۹۰ ۹۰ ۸۰ ۱۰۰ ۹۰ ۱۰۰ ۹۰
رتبه۲ تجربی ۹۶ ۹۰ ۹۰ ۹۰ ۹۰ ۹۰ ۱۰۰ ۸۰ ۱۰۰ ۹۰
رتبه۳ تجربی ۹۶ ۹۰ ۸۰ ۹۰ ۷۰ ۱۰ ۱۰۰ ۹۰ ۱۰۰ ۱۰۰
رتبه۴ تجربی ۹۶ ۸۰ ۸۰ ۸۰ ۹۰ ۷۰ ۱۰۰ ۸۰ ۱۰۰ ۱۰۰
رتبه۵ تجربی ۹۶ ۹۰ ۸۰ ۸۰ ۸۰ ۱۰ ۱۰۰ ۸۰ ۱۰۰ ۱۰۰
رتبه۶ تجربی ۹۶ ۹۰ ۸۰ ۸۰ ۹۰ ۱۰ ۱۰۰ ۹۰ ۱۰۰ ۱۰۰
نرتبه۷ تجربی ۹۶ ۸۰ ۸۰ ۱۰۰ ۷۰ ۸۰ ۹۰ ۸۰ ۹۰ ۹۰
رتبه۸ تجربی ۹۶ ۸۰ ۹۰ ۵۰ ۸۰ ۱۰ ۱۰۰ ۸۰ ۱۰۰ ۱۰۰
رتبه۹ تجربی ۹۶ ۷۰ ۹۰ ۹۰ ۸۰ ۱۰ ۱۰۰ ۹۰ ۹۰ ۸۰
رتبه۱۰ تجربی ۹۶ ۹۰ ۸۰ ۷۰ ۹۰ ۵۰ ۱۰۰ ۸۰ ۱۰۰ ۸۰
رتبه۱۱ تجربی ۹۶ ۹۰ ۹۰ ۹۰ ۹۰ ۱۰ ۹۰ ۹۰ ۹۰ ۹۰
رتبه۱۲ تجربی ۹۶ ۸۰ ۷۰ ۹۰ ۸۰ ۱۰ ۱۰۰ ۹۰ ۹۰ ۹۰
رتبه۱۳ تجربی ۹۶ ۹۰ ۸۰ ۹۰ ۹۰ ۲۰ ۱۰۰ ۸۰ ۱۰۰ ۹۰
رتبه۱۴ تجربی ۹۶ ۱۰۰ ۹۰ ۸۰ ۸۰ ۳۰ ۱۰۰ ۹۰ ۸۰ ۸۰
رتبه۱۵ تجربی ۹۶ ۹۰ ۸۰ ۸۰ ۸۰ ۲۰ ۱۰۰ ۹۰ ۸۰ ۹۰
رتبه۱۶ تجربی ۹۶ ۸۰ ۹۰ ۹۰ ۸۰ ۱۰ ۱۰۰ ۹۰ ۸۰ ۹۰
رتبه۱۷ تجربی ۹۶ ۹۰ ۹۰ ۸۰ ۸۰ ۶۰ ۹۰ ۸۰ ۱۰۰ ۹۰
رتبه۱۸ تجربی ۹۶ ۹۰ ۹۰ ۷۰ ۷۰ ۱۰ ۱۰۰ ۸۰ ۹۰ ۱۰۰
رتبه۱۹ تجربی ۹۶ ۸۰ ۸۰ ۸۰ ۹۰ ۲۰ ۹۰ ۹۰ ۹۰ ۹۰
نرتبه۲۰ تجربی ۹۶ ۸۰ ۸۰ ۷۰ ۸۰ ۳۰ ۱۰۰ ۹۰ ۹۰ ۹۰
رتبه۲۱ تجربی ۹۶ ۸۰ ۹۰ ۷۰ ۹۰ ۳۰ ۱۰۰ ۹۰ ۸۰ ۸۰
رتبه۲۳ تجربی ۹۶ ۸۰ ۸۰ ۹۰ ۹۰ ۱۰ ۱۰۰ ۹۰ ۹۰ ۸۰
رتبه۲۴ تجربی ۹۶ ۱۰۰ ۹۰ ۸۰ ۹۰ ۲۰ ۱۰۰ ۷۰ ۱۰۰ ۹۰
رتبه۲۵ تجربی ۹۶ ۷۰ ۷۰ ۹۰ ۶۰ ۱۰ ۹۰ ۹۰ ۹۰ ۹

 

دسته بندی شده در: