نمونه کارنامه کنکور انسانی سال ۹۶

نمونه کارنامه انسانی کنکور ۹۶ سهمیه ادبیات فارسی عربی معارف زبان ریاضی اقتصاد ادبیات تخصصی عربی تخصصی تاریخ وجغرافیا علوم اجتماعی فلسفه ومنطق روانشناسی
 رتبه۶ کنکور انسانی منطقه ۱ ۸۰ ۹۰ ۹۰ ۸۰ ۱۰۰ ۱۰۰ ۹۰ ۹۰ ۶۰ ۱۰۰ ۷۰ ۹۰
رتبه۹ کنکور انسانی منطقه ۱ ۷۰ ۸۰ ۹۰ ۴۰ ۴۰ ۸۰ ۱۰۰ ۱۰۰ ۸۰ ۸۰ ۸۰ ۷۰
 رتبه۱۰ کنکور انسانی منطقه ۱ ۷۰ ۱۰۰ ۸۰ ۹۰ ۶۰ ۱۰۰ ۱۰۰ ۹۰ ۷۰ ۱۰۰ ۷۰ ۹۰
رتبه۱۶ کنکور انسانی منطقه ۱ ۹۰ ۹۰ ۹۰ ۵۰ ۴۰ ۹۰ ۱۰۰ ۹۰ ۵۰ ۱۰۰ ۵۰ ۸۰
رتبه۱۹ کنکور انسانی منطقه ۱ ۷۰ ۸۰ ۹۰ ۷۰ ۶۰ ۱۰۰ ۹۰ ۸۰ ۸۰ ۹۰ ۷۰ ۸۰
رتبه۲۲ کنکور انسانی منطقه ۱ ۷۰ ۸۰ ۶۰ ۶۰ ۶۰ ۱۰۰ ۹۰ ۱۰۰ ۴۰ ۹۰ ۶۰ ۹۰
رتبه۲۵ کنکور انسانی منطقه ۱ ۸۰ ۹۰ ۹۰ ۳۰ ۶۰ ۹۰ ۹۰ ۱۰۰ ۸۰ ۸۰ ۵۰ ۸۰
رتبه۵۰کنکور انسانی منطقه ۱ ۶۰ ۸۰ ۸۰ ۶۰ ۶۰ ۱۰۰ ۸۰ ۹۰ ۹۰ ۹۰ ۴۰ ۸۰

دسته بندی شده در: