نمونه کارنامه کنکور ریاضی سال ۹۶

نمونه کارنامه  منطقه ادبیات عربی معارف زبان ریاضی فیزیک شیمی
نرتبه ۱ کنکور ریاضی ۹۶ منطقه ۱ ۹۰ ۹۰ ۹۰ ۹۰ ۱۰۰ ۹۰ ۹۰
رتبه ۳ کنکور ریاضی ۹۶ منطقه ۱ ۹۰ ۹۰ ۹۰ ۷۰ ۹۰ ۱۰۰ ۹۰
رتبه ۴ کنکور ریاضی ۹۶ منطقه ۱ ۸۰ ۹۰ ۸۰ ۹۰ ۱۰۰ ۹۰ ۹۰
رتبه ۵ کنکور ریاضی ۹۶ منطقه ۱ ۸۰ ۹۰ ۸۰ ۹۰ ۹۰ ۹۰ ۹۰
رتبه ۸ کنکور ریاضی ۹۶ منطقه ۱ ۹۰ ۹۰ ۸۰ ۱۰۰ ۱۰۰ ۹۰ ۸۰
رتبه ۹ کنکور ریاضی ۹۶ منطقه ۱ ۷۰ ۹۰ ۹۰ ۱۰۰ ۹۰ ۸۰ ۹۰
رتبه ۱۰ کنکور ریاضی ۹۶ منطقه ۱ ۶۰ ۸۰ ۹۰ ۹۰ ۹۰ ۹۰ ۸۰
رتبه ۱۱ کنکور ریاضی ۹۶ منطقه ۱ ۸۰ ۹۰ ۸۰ ۹۰ ۹۰ ۹۰ ۸۰
رتبه ۱۲ کنکور ریاضی ۹۶ منطقه ۱ ۸۰ ۸۰ ۹۰ ۱۰۰ ۹۰ ۸۰ ۸۰
رتبه ۱۳ کنکور ریاضی ۹۶ منطقه ۱ ۹۰ ۸۰ ۸۰ ۹۰ ۱۰۰ ۸۰ ۷۰
رتبه ۱۷ کنکور ریاضی ۹۶ منطقه ۱ ۹۰ ۹۰ ۹۰ ۹۰ ۹۰ ۶۰ ۸۰
رتبه ۲۲ کنکور ریاضی ۹۶ منطقه ۱ ۶۰ ۹۰ ۷۰ ۱۰۰ ۱۰۰ ۷۰ ۸۰
 رتبه ۲۵ کنکور ریاضی ۹۶ منطقه ۱ ۹۰ ۹۰ ۹۰ ۱۰۰ ۸۰ ۷۰ ۸۰

دسته بندی شده در: